Prehlásenie prevádzkovateľa

Spoločnosť Stabar SPOL sk s.r.o. so sídlom E. F. Scherera 4799/38 Piešťany, 921 01, IČO: 46626191 prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla www.stabar.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 948 113 307, emailom: info@stabar.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: www.stabar.sk/ochrana_osobnych_udajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

  • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2).
  • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
  • Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt alebo otázku ohľadne dodávaných služieb, ako aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, za účelom vypracovania cenovej ponuky.
  • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
  • Všetci pracovníci Stabar SPOL sk s.r.o.ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
  • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných príspevkov z vášho e-mail konta.
Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).